Luchtmeetnet

Rijksinstituut voor Volksgezondheid

De luchtkwaliteit wordt in Nederland gemeten door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In een aantal regio's in Nederland worden aanvullende metingen uitgevoerd.
Via het menu aan de linkerzijde kunt u contactgegevens vinden van de diverse meetnetbeheerders, die meetresultaten aanleveren voor deze website.

Algemene vragen

Voor algemene vragen over de luchtkwaliteit in Nederland:
- Infomil (algemene vragen over Luchtkwaliteit)
- Uw regionale GGD (vragen over luchtkwaliteit en gezondheid)

Vragen over luchtkwaliteitsmetingen in uw regio

Voor vragen over luchtkwaliteitsmetingen in uw regio kiest u in het linkermenu voor de meetnetbeheerder in uw regio. Dit zijn provincie Noord-Holland (GGD Amsterdam), Regio Rijnmond (DCMR), Midden- en West-Brabant (OMWB), provincie Limburg en Regio Arnhem (ODRA). Voor alle overige regio's neemt u contact op met het RIVM.

Indien u vragen heeft over deze website dan kunt u deze per e-mail stellen via info@luchtmeetnet.nl

DCMR

DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND 

 

Parallelweg 1 

 

3112 NA Schiedam 
 
010-2468000 (algemeen nummer) 
0888-333555 (milieuklachten / 24 uur per dag bereikbaar)
010-4339894 (gezondheidslijn GGD Rotterdam)
 
e-mail: info@dcmr.nl
 
WEBSITES
 
LUCHTMEETNET DCMR
Het luchtmeetnet van de DCMR is een aanvulling op het landelijk meetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het landelijk meetnet geeft voor het dichtbevolkte Rijnmondgebied niet voldoende informatie. Aanvullende metingen en modelberekeningen zijn daarom gewenst.
 
GEEN MEETWAARDEN
Onderbroken grafieklijnen zijn meestal het gevolg van problemen in de datacommunicatie. Er wordt dan wel gemeten op locatie maar de metingen worden tijdelijk niet naar de website gestuurd. De DCMR zal dit medio april 2015 grotendeels hebben verholpen.
 
OPDRACHTGEVERS
Gemeente Alblasserdam (projectmeting)
 
GEBIED
Regio Rijnmond (bekijk kaart)
 
ALGEMENE INFORMATIE 
De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 16 gemeenten. Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR naar een goede leefomgevingskwaliteit. Regio Rijnmond is een gebied met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. Hier bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR werkt aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Vergunningverlening, handhaving en regulering behoren tot de kerntaken van de DCMR.

GGD Amsterdam

GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
14020 (algemeen nummer Gemeente Amsterdam)
 
020 5555405 (Secretariaat Luchtkwaliteit GGD Amsterdam)
 
 
WEBSITES
 
LUCHTMEETNET GGD Amsterdam
Het luchtmeetnet van de GGD Amsterdam is een aanvulling op het landelijk meetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het landelijk meetnet geeft voor de regio Amsterdam niet voldoende informatie. Aanvullende metingen zijn daarom gewenst. De afdeling Milieu en Gezondheid kan u informeren en adviseren over luchtkwaliteit en de effecten daarvan op uw gezondheid.
 
OPDRACHTGEVERS
 
GEBIED
Noord Holland (bekijk kaart)
Amsterdam (bekijk kaart)
Zaanstad (bekijk kaart)
Noordzeekanaalgebied (bekijk kaart)
Curaçao (zie www.luchtmetingencuracao.org)
 
ALGEMENE INFORMATIE
De GGD Amsterdam heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. De GGD Amsterdam een werkgebied dat de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn (plaatsen Uithoorn en De Kwakel), Ouder-Amstel (plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel), Diemen, Aalsmeer (plaatsen Aalsmeer en Kudelstaart) bestrijkt. Gezamenlijk betreft dit zo'n 900.000 inwoners.. De GGD is nauw betrokken in het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Amsterdam, en adviseert de Amstelland gemeenten over dit onderwerp. 

Omgevingsdienst Midden en West brabant (OMWB)

Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant
Afdeling Industriële Omgeving
Team Metingen en Onderzoek
Spoorlaan 181
5038CB Tilburg
 
013-2060100 (algemeen nummer)
013-2060500 (milieuklachten)
 
 
WEBSITES:
 
Luchtmeetnet OMWB
Bewaking luchtkwaliteit rondom industrieterein Moerdijk, woonkern Ossendrecht ( Antwerps industrie gebied). Om de kwaliteit van de buitenlucht te kunnen bewaken worden in de stations de concentraties van fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen gemeten. Bij incidenten en calamiteiten kan door dit soort metingen eventueel een uitspraak gedaan worden over de schadelijkheid van de luchtverontreiniging.
 
Opdrachtgever
 
Gebied
 
Algemene informatie 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. We maken omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overleggen we met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie.
 
We adviseren en ondersteunen in zeer uiteenlopende milieuzaken. Daarbij streven we zo veel mogelijk naar integratie van milieuzaken in andere beleidsterreinen, met als uiteindelijke doel het minimaliseren van de belasting op het milieu en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Daarnaast stimuleren we vanuit onze eigen expertise nieuwe ontwikkelingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Provincie Limburg

Provincie Limburg Milieumeetdienst 
Milieuonderzoek- en Advies (MOA)
Limburglaan 10
6229 GA  Maastricht
 
043-3899999 (algemeen nummer) 
043-3617070 (milieuklachten / 24 uur per dag bereikbaar)
 
 
WEBSITES
 
LUCHTMEETNET Provincie Limburg 
Het Provincie Limburg Immissie Meetnet (PLIM) is een aanvulling op het landelijk meetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM meet de luchtkwaliteit op 5 locaties in Limburg. Op specifieke (hotspot) locaties is echter soms meer inzicht in de luchtkwaliteit gewenst of vereist voor een adequate informatievoorziening naar de bevolking en beleidsmakers. Dit is bijvoorbeeld het geval rond (grote) chemische industrie waar de provincie Limburg bevoegd gezag is en een vinger aan de pols wil houden. Tevens worden luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd in samenwerking met enkele gemeenten (Horst a/d Maas, Maastricht) waar behoefte is aan meer of meer specifieke informatie over luchtkwaliteit.
 
OPDRACHTGEVERS 
 
GEBIED 
Limburg (bekijk kaart)
 
ALGEMENE INFORMATIE 
De milieumeetdienst van de Provincie Limburg voert binnen de grenzen van de Provincie  milieuonderzoek uit binnen alle relevante milieucompartimenten. Dit betreft zowel geluid, lucht (emissies en immissies), bodem en afval en (grond)water. Opdrachtgevers is primair de provinciale organisatie. Daarnaast doen andere overheidsorganisaties, zoals gemeenten, GGD en regionale brandweer een beroep op de miliemeetdienst van de Provincie Limburg.

RIVM

RIVM RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven
 
030-2749111 (algemeen nummer)
 
 
WEBSITES
 
LUCHTMEETNET RIVM
Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit meet op circa 60 locaties verspreid over heel Nederland de hoeveelheid verontreiniging in de lucht. Elk uur is hierdoor een actueel, gemeten overzicht beschikbaar van de luchtkwaliteit in Nederland. De meetresultaten zijn direct beschikbaar op internet. Nederland vult hiermee de meetverplichting in die Europese landen onderling hebben afgesproken om zicht te houden op de luchtkwaliteit in Europa, en te toetsen of deze aan de Europese milieunormen voldoet.  RIVM rapporteert en evalueert jaarlijks de resultaten in het Compendium voor de leefomgeving. De metingen worden daarnaast ingezet om trends en effectiviteit van maatregelen te volgen en om modellen te toetsen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de belangrijkste opdrachtgever. Daarnaast zijn er meetstations ingericht in opdracht van diverse provincies en gemeentes.
 
OPDRACHTGEVERS
 
GEBIED
Nederland (bekijk kaart)
 
ALGEMENE INFORMATIE
Hoe blijven wij en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het RIVM verricht met ongeveer 1500 medewerkers onderzoek, adviseert en ondersteunt deze overheden op het gebied van milieu en gezondheid. Het instituut heeft het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit onder haar hoede en geeft jaarlijks een jaaroverzicht over de gemeten concentraties uit. Het RIVM is bovendien verantwoordelijk voor het uitbrengen van de smogwaarschuwingen en de dagelijkse luchtkwaliteit verwachting.
 
Informatie over de luchtkwaliteit en andere milieu factoren kunt u vinden in de atlas van de leefomgeving. Voor informatie over het effect op uw gezondheid kunt u terecht bij de GGD in uw regio.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 - 377 1600 (algemeen nummer)

e-mail: postbus@odra.nl

milieumetingen@odra.nl

 

WEBSITES

 www.odregioarnhem.nl

www.gelderland.nl/Kaartenencijfers

Niet automatisch meetnet ODRA

OPDRACHTGEVER

Provincie Gelderland

GEBIED

Regio Gelderland

(bekijk kaart)

ALGEMENE INFORMATIE

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Omgevingsdienst Regio Arnhem is de uitvoeringsorganisatie voor meerdere Vergunning Toezicht en Handhaving taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio.
Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. De adviseurs van Omgevingsdienst Regio Arnhem bieden hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van bouwvergunningverlening,toezicht, handhaving en milieuadvies.

Team Meten & Advies
Team Meten & Advies is onderdeel van Omgevingsdienst Regio Arnhem. De medewerkers van Team Meten & Advies voeren geluid- en trillingsmetingen uit en doen onderzoek naar de uitworp van milieubelastende stoffen. Ten behoeve van een gezond en veilig leefmilieu voert het team onderzoek naar de omgevingskwaliteit uit. Het bureau heeft ook een adviserende rol.
Opdrachtgevers zijn provincies maar ook gemeentes in de regio doen een beroep op het Team Meten & Advies.